تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
روزمرگی های تکراری و نخواندنی یک عدد نگران


معنی اسم و فامیلی ام را که پشت سر هم بگذارید می شود :شش ماهه بدنیا آمده ی پریشان :)))

در توصیف خودم فقط می توانم بگویم  در مجموع آدم چشمگیری نیستم.