تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
روزمرگی های تکراری و نخواندنی یک عدد نگران


ثبت نام کردیم,کارت دانشجویی گرفتیم,به جلسه معارفه رفتیم,هدیه گرفتیم,سر کلاس نشستیم,درس شنیدیم,فهمیدیم,جزوه نوشتیم,سر کلاس نشستیم,درس شنیدیم,جزوه نوشتیم,سر کلاس نشستیم,درس شنیدیم,سرکلاس نشستیم,استاد نیامد,خوشحال شدیم(!),گفتند هفته دیگر کلاس تشکیل نمی شود,خوشحال تر شدیم(!)

مگر قرار نبود دانش "جو" باشیم؟